บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OT_09_06
การพัฒนาพฤติกรรมการเคลื่อนที่บนพื้นผิวที่ต่างกันของหุ่นยนต์เลียนแบบการเคลื่อนที่ของเต่าทะเล
The Development of Adaptive Walking Behavior on Turtle-inspired Robot
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. โสพิศชยา ล้ำเมธี
  2. มาลิน เซี่ยะ
  3. กาญชณา ตันวิยะ