บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OC1_13_06
บรรจุภัณฑ์อาหารปลาบริโภคได้
The development of gelatin films for fish feed
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา – มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขาเคมี
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. วรรษวรรณ แจ่มแจ้ง