บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


PB1_13_09
การโคลนยีน NANOG ของแมวเข้าสู่พาหะอิพิโซมอลเพื่อนำไปสร้างเซลล์ต้นกำเนิดเหนี่ยวนำจากเสือปลา
Cloning of Felis catus NANOG into Episomal Vector for Generation of iPSCs from Fishing Cat (Prionailurus viverrinus)
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา – มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. โชติช่วง โอคะเบะ