บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PM2_13_04
หอคอยฮานอยด์กับจำนวนเสาที่เพิ่มขึ้น
Tower of Hanoi and the increasing of pegs
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา – มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ณภัทร ดรุนัยธร
  2. พงศ์ภัค กวีวัฒนถาวร
  3. พิชาภพ แผ้วพลสง