บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OM_08_01
การประยุกต์ทฤษฎีกราฟกับการตัดสินใจเลือกเส้นทางในการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี
Using graph theory in making a decision of choosing the best way to travel in Ubon Ratchathani.
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ -มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ปวิธ สกลเกียรติขจร
  2. วารุณี รัตนสกุลวงศ์
  3. พงศพัศ ประชุมแดง