บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OM_08_04
การหาผลรวมอนุกรมของจำนวนจริงโดยใช้เทคนิคของจำนวนเชิงซ้อน
Finding the summation of series of real numbers by using complex number techniques
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ -มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ไพลิน อาจแก้ว
  2. ศุภาพิชญ์ แสนสุข