บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OB2_16_11
ผลของแหล่งกำเนิดแสงเทียมและระยะเวลาการให้แสงก่อนการเก็บเกี่ยวที่แตกต่างกันต่อการสะสมของไนเตรทและวิตามินซีในผักกาดหอม
Effects of different artificial light sources and pre-harvesting periods on nitrate and vitamin C accumulation in lettuce (Lactuca sativa var. crispa L.)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ศิริภัทร แก้วมณี
  2. นิซัซวานี แว