บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OC2_06_11
Diethyl ether from ethanol for diesel engine using SUZ-4 Zeolite via catalytic dehydration
Diethyl ether from ethanol for diesel engine using SUZ-4 Zeolite via catalytic dehydration
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขาเคมี
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. นพเก้า สุดจำนง
  2. ปุษยจิตร โชติช่วง
  3. ณัฐญาดา สุขสงวน