บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OB2_06_08
The study of biochemical compound changing in meat of Korat chicken from different FCR using SR FTIR
The study of biochemical compound changing in meat of Korat chicken from different FCR using SR FTIR
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. วสันต์ อุบลแก้ว
  2. กรินท์ ฤทธิ์ไธสง
  3. ณพวุฒิ ศาสตร์สูงเนิน