บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PP3_08_06
ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตแก๊สไฮโดรเจนโดยวิธีอิเล็กโทรไลซิส
Factor affecting hydrogen generation by electrolysis
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ -มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ปิยะพร ยอดเพชร
  2. ธนิฏฐาภรณ์ ทองแสง