บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OE_09_08
การตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขคุณภาพของดินในเขต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน
The analysis and improvement the quality of soil in King Mongkut’s University of Technology Thonburi Bangkhuntien Campus
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. นชต วงศ์วีรธร
  2. พชรพล แซ่ฉั่น
  3. ภากร มลิวรรณ์