บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PC3_08_05
การสังเคราะห์ตัวดูดซับที่มีสมบัติเป็นแม่เหล็กจากวัสดุเหลือใช้
Synthesis of magnetic adsorbent from waste materials.
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ -มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สาขาเคมี
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. พิมพิศา ชัยปัญญา
  2. พีระภาส สายสุ้ย