บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OT_09_04
การพัฒนาความจริงเสมือนเพื่อการเรียนรู้พฤกษอนุกรมวิธานเบื้องต้น
Mobile virtual reality for learning basic plant taxonomy
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. สหัสวรรษ รุ่งอโนทัย
  2. ภคิน ชุติพานิชย์
  3. ทักษ์ดนัย ธาดาภิรมย์