บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OB2_09_14
การพัฒนาเอนไซม์ไซลาเนสทนร้อนให้ทนกรดเพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเอทานอลชีวภาพ
The Development of Acidophilic Thermostable Xylanase for Using in Bioethanal Industry
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. เตชินท์ เตชินท์ธนนันต์
  2. ธันยธรณ์ ตั้งเสริมวงศ์
  3. พิสิทธิ์ชัย พงษ์อำไพ