บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PC2_13_08
ประสิทธิภาพของผงถ่านกัมมันต์ภายในอัลจิเนตไฮโดรเจลในการดูดซับแอมโมเนียจากน้ำในตู้ปลาสวยงาม
The efficacy of activated carbon in alginate hydrogel for absorbing ammonia in fish aquarium.
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา – มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขาเคมี
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ลลิตยา พนาเจริญไพบูลย์
  2. เตชินี บุณยชีวิตานนท์