บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OC2_09_06
การสังเคราะห์อนุพันธ์ไพรีนสำหรับฟลูออเรสเซนต์เซ็นเซอร์
Synthesis of pyrene derivatives for fluorescent sensor
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขาเคมี
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. กิตติพิชญ์ เจียรธนะกานนท์
  2. ณัฐชา บำเพ็ญทาน
  3. ธีรพล แสงสุขหิรัญ