บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OT_09_07
การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ขนาดเล็กสำหรับตัดหญ้าในพื้นที่ปลูกป่า
Mini mower for the reforestation area
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ธนธรณ์ ศักดิ์ชลาธร
  2. วรเมธ วิตนากร
  3. สรวิช วิบูลย์จรรยา