บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


NONE
การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ขนาดเล็กสำหรับตัดหญ้าในพื้นที่ปลูกป่า
Mini mower for the reforestation area
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
Oral Presentation
เข้าร่วม
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม