บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OT_09_09
วัดพื้นที่จากการถ่ายภาพโดยโทรศัพท์ระบบแอนดรอยด์
Optical area measurement using android phone
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ชุติกาญจน์ ศรีสอาดรักษ์
  2. ณัฐพล โรจนธรรมเจริญ