บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PP3_06_03
ตะเกียงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
Electric Lantern using Solar Cell
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ติณณ์ นาคดี
  2. ณัชชากร พัฒนขจร
  3. วชิรวรัชญ์ ธีรสีหไตร