บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OT_06_01
การจำลองเชิงควอนตัมของโครงสร้างอิเล็กตรอนของโมเลกุล โดยใช้ Microsoft Quantum Development Kit กับ ภาษาโปรแกรมมิ่ง Q#
The Quantum simulation of molecular electronic structure using Microsoft Quantum Development Kit with Q# programming language
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. คณิศร คุปต์หิรัณย์
  2. ชัยวัตร กลั่นเรืองแสง
  3. นิติทัศน์ นิ่มมณีรัตน์