บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PT3_06_01
การวิเคราะห์ความหวานของแตงโมด้วยเทคนิควิธีทางปัญญาประดิษฐ์
การวิเคราะห์ความหวานของแตงโมด้วยเทคนิควิธีทางปัญญาประดิษฐ์
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ยลดา บารัมย์
  2. สโรชา บุญศรีรัมย์
  3. อรจิรา รอดรักษ์