บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PC2_06_04
การพัฒนาวัสดุจีโอพอลิเมอร์ส่าหรับทดแทนปูนซีเมนต์จากเถ้าลอยคุณภาพต่ำ
การพัฒนาวัสดุจีโอพอลิเมอร์ส่าหรับทดแทนปูนซีเมนต์จากเถ้าลอยคุณภาพต่ำ
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขาเคมี
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ณัฐณิชา ประสงค์สุธน
  2. รุ่งรวี เลิศคุณลักษณ์
  3. ภทรพร บูรพากูล