บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PP1_06_03
การศึกษาการจำลองสนามแม่เหล็กที่เกิดจากการเรียงตัวของแม่เหล็กถาวรในรูปแบบสี่เหลี่ยมด้านเท่า
การศึกษาการจำลองสนามแม่เหล็กที่เกิดจากการเรียงตัวของแม่เหล็กถาวรในรูปแบบสี่เหลี่ยมด้านเท่า
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. กิตติภัฎ สุวรรณเลิศ
  2. สาณิช ทัศนสนวิจารณ์
  3. ทิพากร จันทร์เมือง