บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PP1_06_04
ศึกษาการสร้างเซลล์เคมีไฟฟ้าโดยอาศัยจุลินทรีย์ในโคลนจากธรรมชาติ
ศึกษาการสร้างเซลล์เคมีไฟฟ้าโดยอาศัยจุลินทรีย์ในโคลนจากธรรมชาติ
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ศุภวิชญ์ งอนสำโรง
  2. นันธวัช ราชตราชู
  3. กิจพงศ์ ไพโรจน์พงศา