บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OC1_06_12
New Glass-Ceramic Sealants for Planar Solid Oxide Fuel Cells
New Glass-Ceramic Sealants for Planar Solid Oxide Fuel Cells
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขาเคมี
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. พีรณัฐ นิลเนตรบุตร
  2. ภคพงศ์ พัฒนากุล
  3. สุขภาณุวิชญ์ ศรีเมือง