บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OB1_06_04
Identification of oleaginous yeast for biodiesel production
Identification of oleaginous yeast for biodiesel production
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. สิริธร นวลจันทร์
  2. สิริกร เตชะศารทูล
  3. ณิชาภัทร พลเยี่ยม