บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OM_06_14
Square-Triangular and Other Numbers
Square-Triangular and Other Numbers
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. กันยาภรณ์ งิ้วสะ
  2. พรคณิตห์ นามวิชัยศิริกุล
  3. สิริรักษ์ ธีระวัฒนานนท์