บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OB1_06_10
Optimization of alkaline pretreatment of brewers’ spent grain on protein solubility
Optimization of alkaline pretreatment of brewers’ spent grain on protein solubility
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. วันพิชิตชัย บุญขันธ์
  2. สุจิตรา ทองทา
  3. ปรวิชญ์ เรืองสุพันธุ์