บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PB3_17_13
การตรวจสอบเพศของต้นเหลียงโดยวิธีการโฟลไซโทเมทรี
Sex determination in Gnetum gnemon L. by using Flow cytometry
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ณัฐริกา มณีโชติ
  2. ศศิ อุดมปัตยานุพงษ์