บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PB2_08_06
ผลของเชื้อราไตรโคเดอร์มาต่อการควบคุมโรคแอนแทรคโนสในพริก
Effect of Trichoderma spp. on anthracnose disease control in chili
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ -มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ศุภวิชญ์ จังตระกูล