บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OC2_06_02
Husk Ash as a Metakaolin-Based Geopolymer Activator
Husk Ash as a Metakaolin-Based Geopolymer Activator
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขาเคมี
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. อภิชญา กิมาวหา
  2. วิภาดา สง่าประโคน
  3. กัลยารัตน์ คราวจันทึก