บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OE_06_09
Heavy Metal Removal from Wastewater using Modified Starch
Heavy Metal Removal from Wastewater using Modified Starch
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. รดา จึงพิชาญวณิชย์
  2. ดนิตา โชติโสภณกิตติ
  3. สุกฤต ตันตมณีรัตน์