บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PP3_17_11
อิทธิพลของสนามเเม่เหล็กในการยืดอายุพริกหลังการเก็บเกี่ยว
The effect of magnetic field on life extension of chili post-harvest
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. วราเทพ ชลีกรชูวงศ์
  2. ศรัณย์ ทองศรี