บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OB2_06_05
Investigation of the solution structure of UDP-N-acetylenolpyruvylglucosamine reductase (MurB) of Escherichia coli by SAXS
Investigation of the solution structure of UDP-N-acetylenolpyruvylglucosamine reductase (MurB) of Escherichia coli by SAXS
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. จิรนันท์ สงวนสุข
  2. รวิวรรณ จตุพรม
  3. ศิรประภา ชุติมันตานนท์