บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OE_13_11
การศึกษาปริมาณเชื้อวิบริโอในหอยนางรม จากแหล่งเลี้ยงหอยนางรม ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
The abundance of Vibro spp. in Oysters (Saccostrea commercialis) farming, Ang-Sila, Chon Buri Province
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา – มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. เมธาวี ใช้เฮ็ง
  2. วันวิสาข์ อ๋องตั้ว
  3. พิชญาภา เหลืองอ่อน