บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OB2_16_06
การสกัด chitin-binding protein จากซีรั่มของน้ำยางพาราพันธุ์ RRIM600 และ RRIT251 และ การวิเคราะห์เปรียบเทียบกิจกรรมไคติโนไลติก
Separation of Chitin Binding Proteins from Serum of Rubber Latex Clones RRIM600 and RRIT251 and Comparative Determination of Their Chitinolytic Activity
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. มะห์ยุดดีน บิลล่าเต๊ะ
  2. คมชาญ มณีฉาย