บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OM_16_16
วิธีการแบบฮิวริสติกสำหรับการบรรจุกล่องพัสดุแบบสามมิติในที่ทำการไปรษณีย์
Heuristic approach for three-dimensional packing of postal boxes in Thai post offices
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ฟารีดา แมเร๊าะ
  2. ซอฟาอ์ เตะโระ