บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PE2_16_05
การลดปริมาณโลหะหนักที่ปนเปื้อนในปลาซาร์ดีน
Removal of contaminated heavy metals in sardine
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. สิรวิชญ์ บุญสุวรรณ
  2. นรวิชญ์ หลีเจริญ