บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PB2_16_12
การศึกษาฤทธิ์ของเสม็ดแดงซึ่งสามารถยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคในระบบทางเดินอาหาร
Antibacterial activity from Syzygium gratum (Wight) S.N. Mitra var. gratum to inhibit Gastrointestinal tract pathogenic bacteria
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. นัสรีนท์ หะยียูโซะ
  2. ธัญมน อนันต์จำเริญ