บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OT_16_14
เก็บภาพอัจฉริยะบนโทรศัพท์มือถือ
Smart Capture on Mobile Phone
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. อาฟัลดี้ หะยีเตะ
  2. กัษฟาร์ นิยมเดชา