บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PP2_17_11
นวัตกรรมเครื่องผลิตน้ำแม่เหล็กเพื่อการเกษตร
Invention of magnetic apparatus for agriculture
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ดวงดนัย ศรีวิชยางกูร
  2. วสวัตติ์ คชไกร