บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PB1_16_12
การคัดเลือกและศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์เคราติเนสจากแบคทีเรียผลิตเอนไซม์โปรติเอสทนร้อนในการย่อยขนไก่
Screening and optimization keratinase production from thermostable protease producing bacteria for chicken feather degradation
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. บุศริน เจ๊ะอาลี
  2. อนิซ มะอุเซ็ง