บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OE_08_07
การผลิตแก๊สไฮโดรเจนจากแป้งมันสำปะหลังโดยผ่านกระบวนการหมักแบบไม่ใช้แสง
Production of hydrogen gas from cassava starch by dark fermentation
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ -มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. เยาวลักษณ์ บัวนิล
  2. วรนุช ศรีทอง
  3. กุสุมา หงษ์มณี