บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OP_17_15
การศึกษาการถ่ายเทความร้อนของน้ำแม่เหล็ก
Investigation on heat transfer of Magnetically water
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ณัฐภัทร แต้มประเสริฐ
  2. ธนธรณ์ อุโคตร