บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


NONE
การผลิตแก๊สไฮโดรเจนจากแป้งมันสำปะหลังโดยผ่านกระบวนการหมักแบบไม่ใช้แสง
Production of hydrogen gas from cassava starch by dark fermentation
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ -มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา
Oral Presentation
เข้าร่วม
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม