บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PC1_12_08
การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากสาหร่ายพวงองุ่น
The study of biological activities of Caulerpa lentillifera extract
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย – มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขาเคมี
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. นภสร งามสิริเดชาวงศ์
  2. ณิชากร ชูช่วย
  3. ณิชกานต์ แก่นแก้ว