บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PE1_17_06
การผลิตบล็อกปูพื้นด้วยวัสดุจีโอพอลิเมอร์เถ้าลอยผสมน้ำยางธรรมชาติ
Production of Sidewalk Blocks from Fly Ash Geopolymer with Natural Rubber Latex
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. กานต์ธิดา สมชาติ
  2. พิมพ์ตะวัน พลศรีนวล