บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OC1_17_10
แผ่นฟิล์มชีวภาพจากไคโตซานผสมแป้งข้าวเจือนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ สำหรับยืดอายุการเก็บรักษาไข่เค็มต้มสุก
Biofilms from Chitosan Blended with Rice Starch and Nano-Titaniumdioxide for Prolonging Shelf Life of Boiled Salted Eggs
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
สาขาเคมี
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. พัทธมน ตฤษณะศุขะ
  2. กวิสรา แก้วเชื้อ