บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PC2_17_10
ศึกษาการผลิตไบโอดีเซลโดยใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
Study of Biodiesel Production Using Titanium Dioxide as Catalyst.
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
สาขาเคมี
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ศศิพิมพ์ สรรพวรพงษ์
  2. รวีกานต์ ทองพันธ์